top of page

Algemene Voorwaarden Lisa & Lowie Photography

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.      ALGEMEEN

Huidige algemene voorwaarden zijn toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met Lisa & Lowie Photography. 

2.      PRIJS

De prijzen gehanteerd door Lisa & Lowie Photography zijn afhankelijk van het soort fotosessie dat wordt geboekt door de klant. De klant kan alle prijzen terugvinden in de infobrochure. De infobrochure vermeldt per soort fotosessie de prijsafspraken alsook hetgeen verwacht kan worden van de fotosessie. Er kan door de klant niet worden afgeweken van de prijzen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Lisa & Lowie Photography behoudt zich het recht voor om te allen tijde de informatie op de website, inclusief de prijsafspraken te wijzigen. Voor de klant geldt steeds de prijs zoals vermeld op de datum van het boeken van de fotosessie. 

De prijs van een fotosessie is betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na het plaatsvinden ervan, dit met uitzondering van de mini-shoots. 

Bij boeking van een mini-shoot zal een voorschot worden aangerekend.. De factuur van dit voorschot wordt de klant bezorgd per e-mail en is betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen. De afspraak voor de mini-shoot blijft gereserveerd voor de klant gedurende de betaaltermijn. Bij tijdige ontvangst van het voorschot wordt de gekozen afspraak definitief. Bij gebreke aan tijdige betaling vervalt de gekozen afspraak en zal de klant een nieuwe afspraak moeten boeken. 

Het eventuele saldo van de fotoshoot en de bestelde afdrukken bij de fotosessies is betaalbaar op de dag van de fotosessie in cash of via de Bancontact App of kan binnen de 7 kalenderdagen na de fotosessie worden betaald per overschrijving. De foto’s zullen maar worden besteld na volledige betaling van de factuur. 

Nabestellingen zijn onderworpen aan de tarieven zoals vermeld op datum van bestelling. De prijs voor nabestellingen is betaalbaar uiterlijk binnen de 14 dagen na bestelling. De nabestelling zal maar uitgevoerd worden door Lisa & Lowie Photography na ontvangst van betaling. Bij gebreke aan tijdige betaling, vervalt de nabestelling van rechtswege.

3.      CADEAUBON

Een cadeaubon van Lisa & Lowie Photography heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de uitgifte ervan. 

Een cadeaubon kan niet worden ingewisseld in contanten. 

De tarieven van een fotosessie geboekt met een cadeaubon zullen worden aangerekend aan de hand van de geldend op het moment van boeking en niet op het moment van uitgifte van de bon.

Indien de waarde van de cadeaubon de prijs van de fotosessie overstijgt, kan het verschil worden gebruikt om extra foto’s aan te kopen. De restwaarde kan onder geen beding ingeruild worden in contacten. 

4.      PLANNING FOTOSESSIE

Bij de boeking van een fotosessie zullen de datum en het tijdstip voor de geplande fotosessie worden afgesproken.

De tijdspanne van een fotosessie zoals vermeld op de website/in de infobrochure is louter indicatief en niet bindend. 

De klant dient tijdig aanwezig te zijn. Indien de klant het afgesproken uur niet respecteert, kan deze tijd in mindering worden gebracht van de aangegeven tijdspanne.

Verplaatsing/annulering door de klant

De klant heeft het recht éénmalig en dit voor eender welke reden, de datum en/of het uur van de fotosessie te verplaatsen naar een latere datum mits een voorafgaandelijke kennisgeving hiervan ten laatste drie werkdagen voor de oorspronkelijk geplande afspraak. Er zal nadien een nieuwe geschikte datum worden overeengekomen. In het geval de nieuwe afspraak wordt vastgelegd binnen de 6 maanden na boeking, zullen de tarieven gelden zoals op datum van boeking. In het geval de nieuwe afspraak wordt vastgelegd 6 maanden na boeking, zullen de tarieven gelden zoals op het moment van de afspraak.

Een tweede uitstel is enkel mogelijk mits een geval van overmacht. Bij gebreke aan overmacht zal een meerprijs worden aangerekend van 50 EUR. 

De klant heeft het recht een fotosessie te annuleren mits schriftelijke kennisgeving hiertoe uiterlijk 3 werkdagen voor de geplande fotosessie. Indien de klant deze termijn niet respecteert, zal hij een schadevergoeding verschuldigd zijn van 50 EUR. Lisa & Lowie Photography heeft het recht het bedrag van 50 EUR in te houden op het terug te betalen ontvangen basisbedrag. 

Bij verplaatsing/annulering door de klant, zullen de eventueel reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan de klant en dit bovenop de eventueel verschuldigde schadevergoeding.

Verplaatsing door Lisa & Lowie Photography

Lisa & Lowie Photography heeft het recht een fotosessie te verplaatsen in volgende gevallen:

-       In het geval er een buitenfotosessie werd geboekt en er is sprake van regenval of donkere lucht. Het oordeel over de geschikte weersomstandigheden komt uitsluitend toe aan Lisa & Lowie Photography en niet aan de klant

-       In het geval van ziekte van de fotograaf

-       Bij situaties van overmacht

De klant verkrijgt in het geval van verplaatsing door Lisa & Lowie Photography geen recht tot schadevergoeding, noch een recht tot annulering van de fotosessie. Er zal een nieuwe afspraak worden gemaakt in onderling overleg waarbij de tarieven zullen gelden zoals op datum van boeking van toepassing waren. 

5.      LEVERING

Lisa & Lowie Photography maakt een eigen selectie uit de genomen foto’s. De foto’s worden zorgvuldig uitgekozen en bewerkt in de stijl van Lisa & Lowie Photography. De RAW-beelden alsook de foto’s die niet werden geselecteerd, kunnen onder geen beding door de klant worden verkregen.

Het aantal geselecteerde foto’s in de fotogalerij waaruit de klant zal kunnen kiezen, kan niet op voorhand worden vastgelegd. 

De foto’s worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie.

Online galerijen blijven voor een periode van 8 weken zichtbaar voor de klant voor. In diezelfde periode zal de klant de foto’s kunnen downloaden. Nadien worden de foto’s gearchiveerd en bewaard door Lisa & Lowie Photography voor een periode van 1 jaar. In deze periode zal de klant nog de mogelijkheid hebben om de foto’s op te vragen. Na de periode van 1 jaar, worden de foto’s verwijderd en is er geen mogelijkheid meer voor de klant om het beeldmateriaal nog te verkrijgen van Lisa & Lowie Photography.  

Bestelde afdrukken worden door de klant ontvangen binnen de 20 weken na volledige betaling.

 

Bij het bestellen van producten in de webshop van Lisa & Lowie Photography of door in te tekenen op een abonnement, bent u op het moment van de bestelling uitdrukkelijk akkoord gegaan met onze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Producten en diensten aangeboden door Lisa & Lowie Photography. Bestelde en geleverde goederen, diensten, digitale producten, kunnen niet worden geretourneerd, noch worden ingeruild.

 

Voor producten en abonnementen ( Daily Memories), komt de koopovereenkomst tussen Lisa & Lowie Photography en koper tot stand op het moment dat de koper de volledige aankoopsom betaalt. 

De abonnementsformule Daily Memories omvat dat Lisa & Lowie Photography minimum 20 digitale foto's per keer ontvangt van particuliere klanten van privé aangelegenheden, genomen met smartphone of camera.

Deze foto's worden door Lisa & Lowie Photography op de best mogelijke manier bewerkt in de stijl van Lisa & Lowie Photography. Lisa & Lowie Photography is niet verantwoordelijk voor een technische ' slechte' foto door vb slechte belichting, compositie,... Lisa & Lowie Photography bewerkt elke doorgestuurde smartphone of camera foto zo goed mogelijk in haar stijl.. Dit omvat algemene nabewerking per foto m.b.t de kleuren van elke foto., maar geen photoshop werk als in vb iemand dunner maken.

Abonnementen worden gekocht voor een bepaalde, minimale duurtijd met onafgebroken maanden. Abonnementen van bepaalde duurtijd worden op voorhand betaald voor de hele duurtijd van het contract.

Het abonnement (Daily Memories) wordt niet automatisch vernieuwd en wordt dan ook beëindigd door het verlopen van de gekozen duurtijd. Het staken van het doorsturen van foto’s naar Lisa & Lowie Photography gedurende de duurtijd van het abonnement, geeft geen recht op terugbetaling.  Lisa & lowie Photography is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van digitale bestanden bij de abonnement service Daily Memories. De klant dient zelf in de gaten te houden wanneer het abonnement verloopt en wanneer Lisa & Lowie Photography ten laatste de digitale bestanden moet ontvangen om nog recht te hebben op de bewerkte beelden.

Presets en andere digitale producten worden niet terugbetaald vanaf de aankoop aangezien dit een digitaal downloadbaar bestand is.

Bij de aankoop van een digitaal product, zoals o.a. presets bevestig je dat je correcte software hebt of gaat downloaden om de presets te kunnen gebruiken ( Lightroom app of desktop versie van Lightroom).  De klant is zelf verantwoordelijk na aankoop voor het downloaden en het bewaren van de preset(s). 

 

Lisa & lowie Photography is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van een bestelling van fotoproducten uit de online shop door de pakketdiensten/ koeriersdiensten. Haalt u uw pakketje niet op bij de pickup point ( nadat ze bij u zijn geweest om het pakket af te leveren ) en komt het retour naar het fotolab dan worden de verzendkosten van het terugsturen en opnieuw versturen aangerekend.

 

6.      AANSPRAKELIJKHEID

De prestaties geleverd door Lisa & Lowie Photography vallen niet onder een resultaatsverbintenis en zijn te allen tijde te aanzien als een inspanningsverbintenis.

Lisa & Lowie Photography kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige lichamelijke dan wel materiële schade ontstaan gedurende een fotosessie, noch voor verlies/diefstal of beschadiging van eigen goederen van de klant tijdens de fotosessie.

Lisa & Lowie Photography kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door derden, zoals daar zijn bij wijze van voorbeeld: de drukkerij, de koerierdienst, …

Bij de abonnementsformule Daily Memories blijft de koper steeds verantwoordelijk over de kwaliteit van de foto’s die worden doorgestuurd. Lisa & Lowie Photography doet geen kwaliteitscontrole na het doorsturen van de foto's en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor foto’s van lage kwaliteit en die toch bewerkt worden.

Bij verzending van bestellingen per post is Lisa & Lowie Photography niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

7.      AUTEURSRECHTEN

De foto’s gemaakt door Lisa & Lowie Photography zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto’s blijven te allen tijde eigendom van Lisa & Lowie Photography. 

Lisa & Lowie Photography zal evenwel bij boeking uw uitdrukkelijke toestemming verzoeken om het beeldmateriaal te mogen gebruiken op haar website, sociale mediakanalen of andere promotionele doeleinden. 

Bij bestelling van afdrukken/digitale foto’s door de klant, wordt enkel het recht om foto’s te printen en te publiceren voor persoonlijke doeleinden gegeven aan de klant. Bij gebruik van de foto’s van Lisa & Lowie Photography door de klant op sociale mediakanalen of online, dient de klant te allen tijde verplicht de naam van Lisa & Lowie Photography te melden. 

De klant verkrijgt geenszins het recht om de foto’s te publiceren voor commerciële doeleinden of om deze door te geven aan derden. 

Indien de klant toch een commercieel gebruik beoogt of de foto’s wenst door te geven aan derden, heeft zij de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lisa & Lowie Photography nodig. Zelfs na toestemming, zal de klant of de derde die de foto’s gebruikt, de naam van Lisa & Lowie Photography moeten vermelden bij elk gebruik.

Het is de klant niet toegestaan om het beeldmateriaal van Lisa & Lowie Photography op enige wijze te bewerken of te laten bewerken door een derde, ook niet via social media. 

Het is de klant niet toegestaan screenshots of foto’s te nemen van de online galerij en deze te gebruiken. 

8.      KLACHTEN

Klachten dienen schriftelijk te worden gemeld en dit uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen nadat het feit dat de klacht heeft veroorzaakt, heeft plaatsgevonden.

9.      PRIVACY

Lisa & Lowie Photography bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die u haar toevertrouwt. Ze gebruikt deze gegevens om haar dienstverlening correct uit te voeren. Lisa & Lowie Photography heeft een gerechtvaardigd belang om uw contactgegevens te gebruiken om u te informeren per post of per mail over de activiteiten en diensten die Lisa & Lowie Photography aanbiedt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u dit steeds melden op het e-mailadres info@lisalowiephotography.be De informatie, andere dan de contactgegevens, zijn vertrouwelijk en worden niet openbaar gemaakt tenzij met uitdrukkelijke toestemming. 

Eenieder kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die over haar of hem werden opgeslagen en hij of zij kan vragen informatie te wijzigen of te verwijderen.  De gegevens worden niet buiten de Europese Unie doorgegeven. Lisa & Lowie Photography doet er alles aan opdat alle data die haar wordt toevertrouwd, worden beschermd tegen elke vorm van misbruik van buitenaf.  De persoonsgegevens worden in elk geval niet langer bijgehouden dan noodzakelijk. Enige facturatiegegevens worden bijgehouden overeenkomstig de boekhoudwetgeving. 

Eenieder die een klacht heeft over de werkwijze van Lisa & Lowie Photography kan een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact(at)apd-gba.be

 

​-Contact; info@lisalowiephotography.be (BE0894921010)

 

bottom of page